لطفا منتظر بمانید

کلاس آنلاین

پروژه جمع بندی به من بگو دکتر

برنامه هفتگی
رایگان
تدریس فصل 1 دوازدهم
39:41
بررسی متن کتاب درسی فصل 1 دوازدهم
20:37
حل تست فصل 1 دوازدهم
16:08
تدریس فصل 2 دوازدهم
38:58
بررسی متن کتاب فصل 2 دوازدهم
14:59
حل تست فصل 2 دوازدهم
13:38
تکلیف شماره 1 - 19 اسفند
خپل جزوه مولکول های اطلاعاتی
خپل جزوه جریان اطلاعات در یاخته
پاسخنامه تکلیف شماره 1
حل تست و مرور فصل 3 دوازدهم
37:17
تدریس فصل 4 دوازدهم
33:10
بررسی متن کتاب درسی فصل 4 دوازدهم
11:53
حل تست فصل 4 دوازدهم
11:26
خپل جزوه ژنتیک
خپل جزوه تغییر در اطلاعات وراثتی
تکلیف شماره 2 - 20 اسفند
پاسخنامه تکلیف شماره 2
تدریس فصل 5 دوازدهم
20:03
بررسی متن کتاب فصل 5 دوازدهم
16:43
حل تست فصل 5 دوازدهم
09:05
تدریس فصل 6 دوازدهم
27:31
بررسی متن کتاب درسی فصل 6 دوازدهم
11:54
حل تست فصل 6 دوازدهم
13:28
خپل جزوه از ماده به انرژی
خپل جزوه تنفس یاخته ای
خپل جزوه فتوسنتز
تکلیف شماره 3 - 21 اسفند
پاسخنامه تکلیف شماره 3
تدریس و بررسی متن کتاب فصل 7 دوازدهم
33:46
حل تست فصل 7 دوازدهم
8:29
تدریس و بررسی متن کتاب فصل 8 دوازدهم
13:15
حل تست فصل 8 دوازدهم
7:00
خپل جزوه فناوری های نوین زیستی
خپل چزوه رفتار های جانوران
عبارات کنکوری رفتارهای جانوران
تکلیف شماره 4 - 22 اسفند
پاسخنامه تکلیف شماره 4
الماس آزمون جامع دوازدهم
تدریس فصل 1 دهم
16:52
بررسی متن کتاب فصل 1 دهم
19:47
تدریس فصل 2 دهم
40:50
بررسی متن کتاب فصل 2 دهم
12:23
حل تست فصل 2 دهم
8:42
رفع اشکال شماره 1
6:44
تکلیف شماره 5 - 24 اسفند
پاسخنامه تکلیف شماره 5
تدریس فصل 3 دهم
26:50
بررسی متن کتاب فصل 2 دهم
7:37
حل تست فصل 3 دهم
7:49
خپل جزوه تبادلات گازی
تکلیف شماره 6 - 25 اسفند
تست های فصل 3 دهم
خپل جزوه گوارش
پاسخ تکلیف شماره 6
تدریس فصل 4 دهم
33:19
بررسی متن کتاب فصل 4 دهم
19:28
حل تست فصل 4 دهم
5:56
خپل جزوه گردش مواد
تست های فصل 4 دهم
پاسخنامه تکلیف شماره 7
تکلیف شماره 7 - 26 اسفند
تدریس فصل 5 دهم
12:20
بررسی متن کتاب فصل 5 دهم
9:12
حل تست فصل 5 دهم
11:34
خپل جزوه کلیه
تست های فصل 5 دهم
تکلیف شماره 8 - 27 اسفند
پاسخنامه تکلیف شماره 8
تدریس فصل 6 دهم
15:28
بررسی متن کتاب فصل 6 دهم
10:43
حل تست فصل 6 دهم
9:36
تدریس فصل 7 دهم
18:20
بررسی متن کتاب فصل 7 دهم
10:07
حل تست فصل 7 دهم
10:05
تست های فصل 6 دهم
تست های فصل 7 دهم
تکلیف شماره 9 - 28 اسفند
خپل جزوه از یاخته تا گیاه
خپل جزوه جذب و انتقال مواد در گیاهان
پاسخنامه تکلیف شماره 9
الماس آزمون جامع دهم
تدریس فصل 6 یازدهم
19:11
تدریس فصل 7 یازدهم - ویدیو اول
25:55
تدریس فصل 7 یازدهم - ویدیو دوم
23:43
بررسی متن کتاب فصل 6 یازدهم
20:05
بررسی متن کتاب فصل 7 یازدهم
19:53
حل تست فصل 6 یازدهم
7:51
حل تست فصل 7 یازدهم
8:49
خپل جزوه تقسیم یاخته
خپل جزوه تولید مثل
تست های فصل 6 یازدهم
تست های فصل 7 یازدهم
تکلیف شماره 10 - 1 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 10
تدریس فصل 8 یازدهم
18:06
تدریس فصل 9 یازدهم
26:14
بررسی متن کتاب فصل 8 یازدهم
24:41
حل تست فصل 8 یازدهم
7:21
حل تست فصل 9 یازدهم
6:25
تست های فصل 8 یازدهم
تست های فصل 9 یازدهم
تکلیف شماره 11 - 2 فروردین
خپل جزوه تولید مثل نهان دانگان
خپل جزوه پاسخ گیاهان به محرک ها
پاسخنامه تکلیف شماره 11
تدریس فصل 1 یازدهم
40:50
تدریس فصل 2 یازدهم
28:54
بررسی متن کتاب فصل 1 یازدهم
14:12
بررسی متن کتاب فصل 2 یازدهم
13:19
حل تست فصل 1 یازدهم
12:16
حل تست فصل 2 یازدهم
07:51
خپل جزوه عصب
خپل جزوه حواس
تست های فصل 1 یازدهم
تست های فصل 2 یازدهم
تکلیف شماره 12 - 3 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 12
تدریس فصل 3 یازدهم
22:03
تدریس فصل 4 یازدهم
29:28
بررسی متن کتاب فصل 3 یازدهم
12:32
بررسی متن کتاب فصل 4 یازدهم
14:12
خپل جزوه دستگاه حرکتی
خپل جزوه تنظیم شیمیایی
تست های فصل 3 یازدهم
تست های فصل 4 یازدهم
حل تست فصل 3 یازدهم
9:29
حل تست فصل 4 یازدهم
13:51
تکلیف شماره 13 - 4 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 13
تدریس فصل 5 یازدهم
22:39
بررسی متن کتاب فصل 5 یازدهم
9:21
تکلیف شماره 14 - 5 فروردین
تست های فصل 5 یازدهم
حل تست فصل 5 یازدهم
9:49
خپل جزوه ایمنی
پاسخنامه تکلیف شماره 14
الماس آزمون جامع یازدهم
مرور گیاهی دهم و یازدهم
44:04
تست های مرور گیاهی دهم و یازدهم
پاسخنامه تست های مرور گیاهی دهم و یازدهم
عبارت های کنکوری گیاهی دهم و یازدهم
تکلیف شماره 15 - 8 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 15
مرور گردش مواد و تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
55:03
تست های مرور گردش مواد و تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
پاسخنامه تست های مرور گردش مواد و تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
عبارت های کنکوری فصل 4 و 5 دهم
تکلیف شماره 16 - 9 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 16
مرور تقسیم یاخته و تولیدمثل
30:48
تست های مرور تقسیم یاخته و تولیدمثل
پاسخنامه تست های مرور تقسیم یاخته و تولیدمثل
تکلیف شماره 17 - 10 فروردین
عبارت های کنکوری تقسیم یاخته و تولید مثل
پاسخنامه تکلیف شماره 17
مرور فصل های 1 و 2 دوازدهم
01:04:34
تست های مرور 1 و 2 دوازدهم
پاسخنامه تست های مرور 1 و 2 دوازدهم
عبارت های کنکوری فصل های 1 و 2 دوازدهم
تکلیف شماره 18 - 11 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 18
مرور فصل های 3 و 4 دوازدهم
57:30
تست های مرور فصل های 3 و 4 دوازدهم
پاسخنامه تست های مرور 3 و 4 دوازدهم
عبارت های کنکوری فصل های 3 و 4 دوازدهم
تکلیف شماره 19 - 12 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 19
تست های مرور فصل 1 و 2 دوازدهم
پاسخنامه تست های مرور 1 و 2 دوازدهم
مرور 1 و 2 دوازدهم
42:37
تکلیف شماره 20 - 13 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 20
مرور فصل های 3 و 4 دوازدهم
42:09
تست های مرور 3 و 4 دوازدهم
پاسخنامه تست های مرور 3 و 4 دوازدهم
تکلیف شماره 21 - 14 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 21
تست های مرور فصل 5 دوازدهم
پاسخنامه تست های مرور فصل 5 دوازدهم
تکلیف شماره 22 - 15 فروردین
مرور فصل 5 دوازدهم
37:05
پاسخنامه تکلیف شماره 22
الماس آزمون نیم سال اول دوازدهم
تست مرور فصل 5 دوازدهم
پاسخنامه تست مرور فصل 5 دوازدهم
تکلیف شماره 23 - 18 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 23
تست مرور فصل 6 دوازدهم
پاسخنامه تست مرور فصل 6 دوازدهم
تکلیف شماره 24 - 19 فروردین
مرور فصل 6 دوازدهم
36:38
پاسخنامه تکلیف شماره 24
خپل جزوه کرم ها
خپل جزوه بی مهرگان
تست مرور فصل های 7 و 8 دوازدهم
پاسخنامه تست مرور فصل های 7 و 8 دوازدهم
تکلیف شماره 25 - 20 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 25
الماس آزمون جامع دوازدهم
الماس آزمون جامع دهم
الماس آزمون جامع یازدهم
نمونه سوال جامع دهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع دهم
نمونه سوال جامع یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع یازدهم
نمونه سوال جامع دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع دوازدهم
تکلیف شماره 26 - 25 فروردین
نمونه سوال شبیه ساز
پاسخنامه نمونه سوال شبیه ساز
پاسخنامه تکلیف شماره 26
تکلیف شماره 27 - 26 فروردین
نمونه سوال گیاهی
پاسخنامه نمونه سوال گیاهی
درسنامه گیاهی - شماره یک
درسنامه گیاهی - شماره دو
پاسخنامه تکلیف شماره 27
تکلیف شماره 28 - 27 فروردین
نمونه سوال جامع دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع دوازدهم
پاسخنامه تکلیف شماره 28
جزوه یاخته در بدن انسان
جزوه ماهی ها
نمونه سوال جامع دهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع دهم
تکلیف شماره 29 - 28 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 29
حل تست تنفس
08:55
نمونه سوال جامع یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع یازدهم
تکلیف شماره 30 - 29 فروردین
پاسخنامه تکلیف شماره 30
الماس آزمون شبیه ساز
الماس آزمون جامع شبیه ساز
الماس آزمون جامع شبیه ساز
الماس آزمون جامع شبیه ساز
الماس آزمون جامع شبیه ساز
تحلیل کنکور اردیبهشت - بخش اول
43:18
تحلیل کنکور اردیبهشت - بخش دوم
25:28
نمونه سوال فصل های 5 و 6 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل های 5 و 6 دوازدهم
تکلیف شماره 31 - 10 اردیبهشت
پاسخنامه تکلیف شماره 31
نمونه سوال فصل های 7 و 8 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل های 7 و 8 دوازدهم
تکلیف شماره 32 - 11 اردیبهشت
پاسخنامه تکلیف شماره 32
تحلیل کنکور اردیبهشت - بخش سوم
37:51
نمونه سوال فصل های 5 تا 8 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل های 5 تا 8 دوازدهم
تکلیف شماره 33 - 12 اردیبهشت
پاسخنامه تکلیف شماره 33
الماس آزمون فصل های 5 تا 8 دوازدهم - 13 اردیبهشت
نمونه سوال فصل های 1 تا 3 یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل های 1 تا 3 یازدهم
تکلیف شماره 34 - 15 اردیبهشت
پاسخنامه تکلیف شماره 34
نمونه سوال فصل های 4 و 5 یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل های 4 و 5 یازدهم
تکلیف شماره 35
پاسخنامه تکلیف شماره 35
نمونه سوال فصل های 6 و 7 یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل های 6 و 7 یازدهم
تکلیف شماره 36
پاسخنامه تکلیف شماره 36
نمونه سوال 8 و 9 یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 8 و 9 یازدهم
تکلیف شماره 37
تحلیل کنکور اردیبهشت - بخش چهارم
37:14
پاسخنامه تکلیف شماره 37
نمونه سوال جامع یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع یازدهم
تکلیف شماره 38
پاسخنامه تکلیف 38
نمونه سوال جامع یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال جامع یازدهم
تکلیف شماره 39
پاسخنامه تکلیف 39
الماس آزمون جامع یازدهم - 21 اردیبهشت
نمونه سوال فصل 5 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 دوازدهم
تکلیف شماره 40
حل تست های تالیفی یازدهم - بخش اول
14:24
پاسخنامه تکلیف شماره 40
نمونه سوال فصل 6 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل 6 دوازدهم
تکلیف شماره 41
پاسخنامه تکلیف شماره 41
نمونه سوال 7 و 8 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 7 و 8 دوازدهم
تکلیف شماره 42
پاسخنامه تکلیف شماره 42
نمونه سوال 5 و 6 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 5 و 6 دوازدهم
حل تست های تالیفی یازدهم - بخش دوم
20:35
تکلیف شماره 43
پاسخنامه تکلیف شماره 43
نمونه سوال 7 و 8 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 7 و 8 دوازدهم
حل تست تالیفی 5 دوازدهم
12:40
تکلیف شماره 44
پاسخنامه تکلیف شماره 44
الماس آزمون ۵ تا ۸ دوازدهم - ۲۷ اردیبهشت
نمونه سوال کلیه و گردش مواد
پاسخنامه نمونه سوال کلیه و گردش مواد
تکلیف شماره 45
پاسخنامه تکلیف شماره 45
نمونه سوال گوارش و تنفس
پاسخنامه نمونه سوال گوارش و تنفس
تکلیف شماره 46
نمونه سوال گیاهی دهم
پاسخنامه نمونه سوال گیاهی دهم
تکلیف شماره 47
پاسخنامه تکلیف شماره 47
نمونه سوال دهم
پاسخنامه نمونه سوال دهم
تکلیف شماره 48
پاسخنامه تکلیف شماره 48
نمونه سوال 1 و 2 یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 1 و 2 یازدهم
تکلیف شماره 49
پاسخنامه تکلیف شماره 49
نمونه سوال حرکت و هورمون
پاسخنامه نمونه سوال حرکت و هورمون
تکلیف شماره 50
پاسخنامه تکلیف شماره 50
نمونه سوال ایمنی و تقسیم یاخته
پاسخنامه نمونه سوال ایمنی و تقسیم یاخته
تکلیف شماره 51
پاسخنامه تکلیف شماره 51
نمونه سوال تولیدمثل
پاسخنامه نمونه سوال تولیدمثل
تکلیف شماره 52
پاسخنامه تکلیف شماره 52
نمونه سوال گیاهی یازدهم
پاسخنامه نمونه سوال گیاهی یازدهم
تکلیف شماره 53
کراسینگ اوور
11:11
حل تست تالیفی گیاهی یازدهم
7:43
پاسخنامه تکلیف شماره 53
نمونه سوال یازدهم - سطح متوسط
نمونه سوال یازدهم - سطح دشوار
پاسخنامه نمونه سوال یازدهم - سطح متوسط
پاسخنامه نمونه سوال یازدهم - سطح دشوار
تکلیف شماره 54
پاسخنامه تکلیف شماره 54
الماس آزمون جامع دهم و یازدهم - 9 خرداد
نمونه سوال 1 و 2 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 1 و 2 دوازدهم
تکلیف شماره 55
پاسخنامه تکلیف شماره 55
نمونه سوال 3 و 4 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 3 و 4 دوازدهم
تکلیف شماره 56
پاسخنامه تکلیف شماره 56
نمونه سوال فصل 5 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 دوازدهم
تکلیف شماره 57
پاسخنامه تکلیف شماره 57
نمونه سوال فصل 6 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال فصل 6 دوازدهم
تکلیف شماره 58
پاسخنامه تکلیف شماره 58
نمونه سوال 7 و 8 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 7 و 8 دوازدهم
تکلیف شماره 59
نمونه سوال امتحان پایانی
پاسخنامه تکلیف شماره 59
نمونه سوال 1 تا 4 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 1 تا 4 دوازدهم
تکلیف شماره 60
پاسخنامه تکلیف شماره 60
نمونه سوال 5 تا 8 دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال 5 تا 8 دوازدهم
تکلیف شماره 61
پاسخنامه تکلیف شماره 61
الماس آزمون شبیه ساز - 17 خرداد
نمونه سوال گیاهی - سطح متوسط
نمونه سوال گیاهی - سطح دشوار
پاسخنامه نمونه سوال گیاهی - سطح متوسط
پاسخنامه نمونه سوال گیاهی - سطح دشوار
تکلیف شماره 62
پاسخنامه تکلیف شماره 62
نمونه سوال دهم - سطح متوسط
پاسخنامه نمونه سوال دهم - سطح متوسط
نمونه سوال دهم - سطح دشوار
پاسخنامه نمونه سوال دهم - سطح دشوار
تکلیف شماره 63
پاسخنامه تکلیف شماره 63
نمونه سوال یازدهم - سطح متوسط
پاسخنامه نمونه سوال یازدهم - سطح متوسط
نمونه سوال یازدهم - سطح دشوار
پاسخنامه نمونه سوال یازدهم - سطح دشوار
تکلیف شماره 64
پاسخنامه تکلیف شماره 64
نمونه سوال دوازدهم - سطح متوسط
پاسخنامه نمونه سوال دوازدهم - سطح متوسط
نمونه سوال دوازدهم - سطح دشوار
پاسخنامه نمونه سوال دوازدهم - سطح دشوار
تکلیف شماره 65
نمونه سوال دوازدهم
پاسخنامه نمونه سوال دوازدهم
تکلیف شماره 66
الماس آزمون شبیه ساز - 25 خرداد
نمونه سوال کنکور سراسری
پاسخنامه نمونه سوال کنکور سراسری
تحلیل کنکور تیر ۱۴۰۲
تحلیل کنکور دی ۱۴۰۱
نمونه سوال کنکور سراسری
پاسخنامه نمونه سوال کنکور سراسری
نمونه سوال کنکور سراسری
پاسخنامه نمونه سوال کنکور سراسری
نمونه سوال کنکور سراسری
پاسخنامه نمونه سوال کنکور سراسری
نمونه سوال کنکور سراسری
پاسخنامه نمونه سوال کنکور سراسری
نمونه سوال شبیه ساز
پاسخنامه نمونه سوال شبیه ساز
نمونه سوال شبیه ساز
پاسخنامه نمونه سوال شبیه ساز
نمونه سوال تالیفی گوارش
پاسخنامه نمونه سوال تالیفی گوارش
نمونه سوال 1 تالیفی عصب با پاسخنامه
نمونه سوال 2 تالیفی عصب با پاسخنامه
نمونه سوال شبیه ساز
پاسخنامه نمونه سوال شبیه ساز

جمع بندی زیست شناسی کنکور

با مسعود الماسی

به صورت فیلم های ضبط شده و کلاس های آنلاین

ارائه برنامه مطالعاتی

دسترسی به بیش از یکصد فیلم آموزشی

مواجهه با بیش از 5000 تست زیست شناسی

تکالیف روزانه

برگزاری حدود سی آزمون

بررسی خط به خط متن کتاب درسی و تصاویر کتاب

تحلیل آزمون های قلمچی و سنجش و الماس آزمون ها

والدین به صورت روزانه در جریان تمام فعالیت و عملکرد فرزندان خود قرار خواهند گرفت

عدم ارسال تکلیف یا غیبت در آزمون حتی برای یک بار موجب محرومیت از یک هفته ی برنامه خواهد شد

کلاس
پایه تحصیلی دوازدهم تجربی
مدرس مسعود الماسی
سایر اطلاعات هرگونه کپی برداری بدون کسب اجازه از مولف پیگرد قانونی دارد.
فیلم های درسی
موضوع درس جمع بندی زیست شناسی ویژه کنکور 1403
سال انتشار 1402

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی
مسعود الماسی
دبیر زیست شناسی با سابقه ۲۵ سال تدریس.مدرک کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسانی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارم. به جز سال اول کارم همواره در مرکز استعدادهای درخشان شهرستان شیراز مشغول به فعالیت بوده ام. تجربه آموزش و ارزیابی در عرصه کنکور از ابتدا در برنامه کارهای آموزشی من بوده است. همچنین مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان استان فارس بوده ام...
  • پروژه جمع بندی به من بگو دکتر
  • 4,000,000تومان
  • 3,000,000تومان

تماس سفارش در whatsapp
مسعود الماسی
دبیر زیست شناسی با سابقه ۲۵ سال تدریس.مدرک کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسانی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارم. به جز سال اول کارم همواره در مرکز استعدادهای درخشان شهرستان شیراز مشغول به فعالیت بوده ام. تجربه آموزش و ارزیابی در عرصه کنکور از ابتدا در برنامه کارهای آموزشی من بوده است. همچنین مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان استان فارس بوده ام...
ثبت نام در مؤسسه کنکور بالومیک

کسب بهترین نتایج کنکور با
مؤسسه کنکور بالومیک

ورود به حساب کابری ثبت نام در بالومیک
اطلاعات بیشتر