برای عضویت در خانواده بالومیک :

  1. برای افراد زیر هجده سال برای حضور و استفاده از سایت حتما نیاز به حضور یکی از والدین یا قیم قانونی می باشد.
  2. مسئولیت ورود هرگونه اطلاعات غلط و نادرست به عهده کاربر می باشد.
  3. تعهد نگه داری محصولات مجازی بر روی سایت صرفا تا زمان برگزاری کنکور سراسری همان سال می باشد.