نحوه انجام تکالیف در سامانه ی جدید تکلیف

آموزش نحوه ی انجام و ثبت تکالیف در وب سایت بالومیک

مدرس دوره : مسعود الماسی
نحوه انجام تکالیف در سامانه ی جدید تکلیف
نحوه انجام تکالیف در سامانه ی جدید تکلیف